Klinische effectiviteit bij mUC

Bekijk hier de samenvatting van de productkenmerken

Avelumab (BAVENCIO) verlengt de OS met 7,5 maanden1,2

Avelumab (BAVENCIO) is de EERSTE immunotherapie met bewezen verlenging van OS als eerstelijns onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met lokaal gevorderd of gemetastaseerd urotheelcarcinoom (mUC).1,2 In de JAVELIN Bladder 100 registratiestudie is avelumab (BAVENCIO) in combinatie met Best Supportive Care (BSC) vergeleken met BSC alleen. Patiënten werden geïncludeerd indien zij geen progressie vertoonden op platina-gebaseerde chemotherapie.* De eindpunten werden gemeten vanaf het moment van randomisatie, dus na 4-6 cycli chemotherapie.2

* Meer informatie over inclusiecriteria staat in de afbeelding met de studie-opzet hieronder. Een volledig overzicht van inclusiecriteria vindt u in de publicatie.
 

bavencio
 

Overall survival vanaf start chemotherapie in de totale populatie >2 jaar1,2

De mediane OS in de groep behandeld met avelumab (BAVENCIO) + BSC bedroeg 22,1 maanden vanaf het moment van randomisatie (data cut-off van januari 2020).1 Hier gingen 4-6 cycli chemotherapie en 4-10 weken evaluatie aan vooraf, waarmee de totale overleving van deze groep meer dan 2 jaar bedroeg.1,2 Het OS-voordeel van avelumab (BAVENCIO) + BSC werd waargenomen in alle vooraf gedefinieerde subgroepen (data cut-off van oktober 2019).1,2
 

bavencio

HR = Hazard Ratio
BSC = Best Supportive Care

 

bavencio

BSC=Best Supportive Care; CR=complete response; PR=partial response; SD=stable disease; PD-L1=programmed death-ligand 1; ECOG PS=Eastern Cooperative Oncology Group Performance Status * Inclusief patiënten die switchten van platina-regimes tijdens eerstelijns chemotherapie.
 

mOS in de PD-L1+ populatie nog niet bereikt1

In de subpopulatie van patiënten met PD-L1 positieve tumoren was de mediane OS op het moment van data cut-off op 19 januari 2020 nog niet bereikt.1 De mOS in de controle-arm bedroeg 17,5 maanden, waarmee avelumab (BAVENCIO) + BSC een risicoreductie op sterfte in deze populatie geeft van 40%.1

bavencio
 

Statistisch betekenisvolle verbetering van het secundaire eindpunt PFS1,2

Ook de progressievrije overleving werd in de JAVELIN Bladder 100 studie (gebaseerd op BICR met RECIST v.1.1) gemeten vanaf het moment van randomisatie, dus na chemotherapie. De mediane PFS met avelumab (BAVENCIO) + BSC in de totale populatie bedroeg 3,7 maanden vs. 2 maanden met BSC alleen. De reductie van het risico op progressie of sterfte bedroeg 38%.1,2
 

bavencio
 

Behandelen in plaats van observeren

Chemotherapie in de eerste lijn, gevolgd door Best Supportive Care (BSC) alleen heeft beperkingen. De mediane OS bedraagt 9-15 maanden3-5 en slechts gemiddeld 35% van de patiënten komt toe aan een tweedelijnsbehandeling.6-10 Met avelumab (BAVENCIO) heeft u nu de mogelijkheid om patiënten die gerespondeerd hebben op platina-gebaseerde chemotherapie, actief te behandelen met immunotherapie en perspectief op een langere overleving te bieden.1
 

bavencio
 

BICR=blinded independent central review; BSC= Best Supportive Care; CR=complete response; ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group; PD-L1=programmed death-ligand 1; PR=partial response; PS=performance status; RECIST=Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; SD=stable disease.
 

Referenties

1. BAVENCIO® (avelumab). Samenvatting van de Productkenmerken, oktober 2021.
2. Powles T, et al. N Engl J Med. 2020;383(13):1218-1230.
3. von der Maase H, et al. J Clin Oncol 2000; 17:3068-3077.
4. Dogliotti L, European Urology 2007; 52:134–141.
5. De Santis M, et al. J Clin Oncol 2011; 30:191-199.
6. Aly A, et al. J Med Econ 2019; 22(7): 662–670.
7. Cheeseman S, et al. Front Oncol 2020; 10: 167.
8. Fisher MD, et al. Clin Genitourin Cancer 2018; 16(6): e1171–e1179.
9. Galsky MD, et al. Bladder Cancer 2018; 4(2): 227–238.
10. Niegisch G, et al. J Cancer 2018; 9(8): 1337–1348.


Merck

PP-BAV-NLD-0055